Prof. Dr. Şeref Ertaş

 

CV 

Kitaplar

1. Ertaş, Şeref; Eşya Hukuku, 2020 (Sachenrecht )

 

2. Ertaş, Şeref; Miras Hukuku, 8.bası 2018 (Erbrecht )

 

3. Ertaş, Şeref; Pratik Eşya Hukuku, 8.bası 2011 ( VerwendungdesSachenrechts )

 

4. Ertaş, Şeref; Pratik Miras Hukuku,2003 / 2.bası (VerwendungdesErbsrechts)

 

5. Ertaş, Şeref; Türk Medeni Kanunu, 2002 ( içtihatlı,notlu,gerekçeli ve ETMK ile birlikte ) (

TürkischesZivilgesetzbuch )
 

6. Ertaş, Şeref; Çevre Hukuku, 2.bası 2012 (Umweltrecht )
 

7. Ertaş, Şeref; PersönlichkeitschutzundImmaterieller Schadenersatz,1976 8. Ertaş, Şeref; Deliktsrecht in Europa (Landesteil der Türkei) 1993 )
 

9. Ertaş, Şeref; Spor Hukuku ( 2005) (Sportrecht )

Uluslararası Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

1)Schutz der PersönlichkeitundimmaleriellerSchadenersatznachSchweizerischem, DeuîschemundTürkischenRechtGöttingen 1976

 

2)Deliktsrecht in EropaLandesberichrteTürkei :Carl HeymannsVerlag,München 1993

 

Bazı Makaleler

1)Alman Hukukunda Hekimin Mesleki Kusurdan Sorumluluğu (EÜHFD, 1981 s. 173 205)

 

2)Trafîk Sicilinin Hukuki İşlevijzBD 1982, Ekim sayısı s. 13-24)

 

3)Sorumluluk Hukukunun Temel İlkeleri (EnvinDeutsch'dançeviri,DEÜHFD 1983 s.245- 260)

 

4)Kira Parasının Tespiti için kıstaslar (DEÜKFD,Muhittin Alam Armağanı, 1983 s.283-287) Sorumluluk ve Sigorta (EnvinDeutsch'ençeviri,AD 1981,s.2-13,Temmuz-Ağustos sayısı)

 

5)Tam Ehliyetsizlerin Temsili Sorunu (ManBD 1985 Nisan sayısı s.2-13) 7-1984 Medeni Kanun Öntasarısında Aile Hukuku Alanında Öngörülen Yenilikler (ManBD 1985 Ekim sayısı,s.2-15)

 

6)Devre Mülk Hakkı (ManBD 1986 Nisan sayısı s.2-11)

 

7)Yabancı ilamların Tanınması ve Tenfizi (DEÜHFD,Ayiter Armağanı, 1987,s.385 438)

 

8)Avrupa Konseyi Uzmanlar Komitesinin İnsanlarda Sun'i Döllenme Hakkındaki Tasarısı üzerine Düşünceler (İzBD 1987 Temmuz sayısı s.23-30

 

9)Başka Firmalara ait LPG Tüplerinin Pazarlanması Haksız Rekabet Teşkil Etmesi Hususunda İçtihatlar(İzBD 1987 sy.3)  12-Geciken Adalet (ManBD 1987 sy.20)

 

10)Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği ve Miktarının Tespiti (Postacıoğlu Armağanı,s.83- 129)

 

11)Kamu Yararına Yapılan Teberruların Normal Teberrularla Birlikte Tenkisinden Doğan Problemlerin Çözümü (YD 1994,s.257-269?sy.3)

 

12)Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar (Noterler Birliği Dergisi 2000 sayı 106,s.M

 

13 ) -Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakların Devri (Mahmut Birseli Armağanı ,2001,8.79-93) 13)Nasciturus,Mahmut Hocam ve Ben (Mahmut Birsel Armağanı ,2001)

 

14)OsmanirdaMülkiyet,Yaşama ve İnanç Özgürlüğü (İrfan Baştuğ Armağanı,2001 s.59-66)

 

15)Mimari Projeler Üzerinde Telif Hakkı (Seyfulah Edis Armağanı s.407425 -İzmir 2000)

 

16)Haftung deş UmweltverschumutzersnachtürkischemRecht ( Festschschrif tur Emin Deutsch s. 151168 , ?C.HeymannaVerlag, Köln 1999 )

 

17)Tapu Sicinin Yanlış Tutulmasından Hazinenin Sorumluluğu ( T.Tufan Yüce Armayanı s.45-59,DEÜ Yayını ,2001 )

 

18)Yenilik Doğurucu İşlemlerden Rücu Etmek Mümkün Mü ? ( Seyfullah Edis,Aydın Zevkliler, Durmuş Tezcan Hasan Petek ile birlikte ) (T.Tufan Yüce Armayanı s.29-44 - ,DEÜ Yayım ,2001

 

19)Kambiyo Senetlerine Dayanan Takiplere Karşı Açılan Menfi Tespit Davasında Ticari Defterlerin İspat Gücü (İzmir Barosu Dergisi 54 (3) yıl 1989 s.73-82 )

 

20)Bir Sözleşmenin haklı-haksız feshinin hukuki sonuçları. Bilge Öztan Armağanı s.391- 401.