Av. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu, LL.M.

cumalioglu@lozanlegal.com

 

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, bir yandan avukatlık yaparken diğer yandan yüksek lisansını, sözleşmeler hukuku ve fikri mülkiyetin kesiştiği bir konu olan “Yayım Sözleşmesi” başlıklı tezi ile tamamladı. Bir süre şirketlerde hukuk danışmanlığı ve uluslararası sözleşmeler alanında çalıştıktan sonra İzmir’de hukuk bürosu kurdu. Doktora tezi olarak, deniz ticareti alanında konteyner taşımacılığına ilişkin “Kırkambar Sözleşmesi” üzerine yazdı ve özel hukuk alanında “Doktor” ünvanını kazandı.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk kürsüsünde ve diğer bazı hukuk fakültelerinde; Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Kişiler Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Aile Hukuku vd. dersleri verdi. Sözleşmeler dışında; kişilik hakkı, hayvan hakları, cinsiyet değişikliği, psiko-sosyal engelli bireyler, telif hakları konularında da akademik çalışmalar yaptı.

İsviçre Konfederasyonu’nun sağladığı burs ile İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsünde araştırmalarda bulundu, Doçentlik tezini özellikle CISG kapsamındaki uluslararası satış sözleşmeleri ve inşaat sözleşmeleri başta olmak üzere diğer eser sözleşmelerinde uygulama alanı olan “Öngörülebilen İhlal” üzerine yazdı, diğer çalışmaları ile birlikte “Medeni Hukuk Doçenti” ünvanını kazandı.

Halen, hukuk lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde; sözleşmeler ve Fikri Mülkiyet hukuku başta olmak üzere Medeni hukuk alanlarında dersler veren; üç monografik kitabı, uluslararası ve ulusal kitap bölümleri, ders kitapları ve çeşitli alanlarda makaleleri bulunan Cumalıoğlu, uygulamadaki hukuk sorunlarının çözümünde aktif olarak yer almakta, teori ve pratiğin birlikte yol almasına olan inancıyla, özellikle önleyici (koruyucu) avukatlık hizmeti kapsamında danışmanlık yapmaktadır.

I. YAYINLAR
A. Kitaplar ve Kitap Bölümleri
A.1. Monografiler
 1. CUMALIOĞLU Emre: TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 265, ISBN:978-605-7622-36-5, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 2. CUMALIOĞLU Emre: Yayım Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 244, ISBN:978-605-152-735-2, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 3. CUMALIOĞLU Emre: Kırkambar Sözleşmesi, Turhan Kitabevi, Ankara 2011, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:978-605-5593-33-9, Türkçe (Bilimsel Kitap).
A.2. Ders Kitapları
 1. ERTAŞ, Şeref/CUMALIOĞLU, Emre: Pratik Eşya Hukuku, Fakülteler Kitabevi, Barış Yay., İzmir 2022, ISBN: 9789756751268
 2. ZEVKLİLER, Aydın/CUMALIOĞLU, Emre: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Tamamı Çözümlü Pratik Çalışma Kitabı, Zevkliler Medeni Hukuk Pratik Çalışma Serisi – 5 (Seri Editörleri : Prof. Dr. Aydın Zevkliler, Prof. Dr. Ayşe Havutcu), 1. Basım, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021, Basım sayısı:1, ISBN: 9786052203972, Türkçe (Ders Kitabı).
 3. ERTAŞ, Şeref/CUMALIOĞLU, Emre: Yanıtlı Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları (Medeni Hukuk Temel Kavramlar, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku Pratik Çalışmalar), Barış Yayınları, İzmir 2014, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 424, ISBN:975-6751-30-5, Türkçe (Ders Kitabı).
 4. ZEVKLİLER, Aydın/HAVUTCU, Ayşe/ALBAŞ, Hakan/SERDAR, İlknur/ACABEY, Beşir/GÜRPINAR, Damla/CUMALIOĞLU, Emre: Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Turhan Kitabevi, Ankara 2017, Basım sayısı:14, Sayfa Sayısı 954, ISBN:975-6809-08-6, Türkçe (Ders Kitabı).
 5. ZEVKLİLER, Aydın/ERTAŞ, Şeref/HAVUTÇU, Ayşe/AYDOĞDU, Murat/CUMALIOĞLU, Emre: Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri Ana İlkeler, Barış Yayınları, İzmir 2013, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 671, ISBN:978–975–6751–21–3, Türkçe (Ders Kitabı).
A.3. Kitap Bölümleri
 1. Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri -17.Bölüm-, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Editör Prof. Dr. Turgut Öz, Seçkin Yay. Ankara 2021.

 2. Kumar ve Bahis -16.Bölüm-, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Editör Prof. Dr. Turgut Öz, Seçkin Yay. Ankara 2021.

 3. Yayım Sözleşmesi -8.Bölüm-, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Editör Prof. Dr. Turgut Öz, Seçkin Yay. Ankara 2021.

 4. COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin; Öngörülebilen İhlal Kavramı ve Uluslararası Satış Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirmesi, COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, ss.509-522, Oniki Levha, İkinci Bası, İstanbul 2021.
 5. COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkileri, COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, ss.523-532, Oniki Levha, İkinci Bası, İstanbul 2021.
 6. COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisinin; İmkansızlık, Amacın Bozulması, Uyarlama ve Ödemezlik Def’i Bakımından Değerlendirilmesi, COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, ss.409-416, Oniki Levha, İkinci Bası, İstanbul 2021.
 7. GEYİKLER – Terci, Tuba; CUMALIOĞLU, Emre, “The Notion of Justice in The Merchant of Venice”, Chapter 28, IDEA: English Studies, Ed. Evrim Doğan ADANUR, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 544, ISBN:978-1-4438-2993-9, İngilizce (Bilimsel Kitap)
B. Makaleler
 1. CUMALIOĞLU, Emre: Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması : Özellikle Psikososyal Engelli Bireyler Bakımından “Elverişli Kurum” Sorunu, İzmir Barosu Dergisi, Yıl 86, Sayı 1, Ocak 2021, ISSN 1305-757X, ss. 15-5 (ULAKBİM).
 2. CUMALIOĞLU, Emre: Medeni Hukukta Hayvan Hakları ve Hayvanlar Üzerindeki Hak, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:19 – Özel Sayı: Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan 2017 Cilt: 1, ss. 573-610 ISSN: 1303 – 6963 (ULAKBİM)
 3. CUMALIOĞLU, Emre: Transseksüellerin Sicil Cinsiyetini Değiştirmelerinde Kısırlık ve Ameliyat Zorunluluğu– Türk Medeni Kanunu’nun 40. Maddesi Anayasa’ya Aykırı mıdır? İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:15 – Sayı:2 Temmuz 2016 – Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan – Cilt: 1, ss. 439-464, Seçkin Yay., 2016. (ULAKBİM)
 4. CUMALIOĞLU, Emre: İbra Sözleşmesinin Konusunun ve Kapsamının Sınırları, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, Haziran 2016, ss. 105-128 (ULAKBİM)
 5. CUMALIOĞLU, Emre: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 9, Özel Sayı, Kasım 2014, ss. 20-29
 6. CUMALIOĞLU, Emre: Konusu Ahlaka Aykırı Fikir veya Sanat Eseri Olan Sözleşmelerin Geçerliliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 115-116, Mart-Nisan 2014, ss. 47-70 (ULAKBİM)
 7. CUMALIOĞLU, Emre: Kişisel Bir Değer Olarak Arkeolojik Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Journal of Yasar University, İzmir 2013, Cilt I, ss.735-784. (Hakemli Makale)
 8. CUMALIOĞLU, Emre/ ERVERDİ Zeynep: Türk Borçlar Kanunu’nun Yayım Sözleşmesine İlişkin Hükümleri ile Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, s.389 vd., Filiz Kitabevi İstanbul 2013. (Hakemli Makale)
 9. CUMALIOĞLU, Emre; “Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı Hakkında”, Bilimsel Temyiz Dergisi, Sayı 2, Ekim 2012, ss. 186-187,  www.hukuk.yasar.edu.tr
 10. CUMALIOĞLU, Emre: “Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantıya Çağrı Usulüne Uyulmamasının Hukuki Yaptırımı”, Bilimsel Temyiz Dergisi, Sayı 1, Mayıs 2012, ss. 35-43 hukuk.yasar.edu.tr
 11. CUMALIOĞLU, Emre; “Yeni Türk Borçlar Kanununda Taşınır Satışına İlişkin Bazı Değişiklik ve Yenilikler”, Hukuk Düzlemi, Sayı 4-5, Nisan 2012, ss. 9-10.
 12. CUMALIOĞLU, Emre: Kırkambar Sözleşmesinde Taşıyanın Gemiyi Belirlemesinin Hukuki Niteliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, ss. 65-98, 2010, ISSN: 1303-6963. (ULAKBİM)
 13. CUMALIOĞLU, Emre: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Bakımından Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, ss.431-448, 2008, ISSN : 1306 -3839. (ULAKBİM)
II. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
A. Sunumlar
 1. Türk Medeni Kanunu Kapsamında Cinsiyet Değişikliği, ELSA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Konferansı, İzmir Barosu Konferans Salonu, İzmir, 29.02.2020.
 2. Hayvan Hakları, İzmir Barosu Hayvan Hakları Çalıştayı, İzmir Barosu Konferans Salonu, İzmir, 02.11.2019.
 3. Youtube Sözleşmesindeki, İçeriğe İlişkin Lisans Devri Hükümlerinin Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İzmir 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, 2-3 Kasım 2018, İzmir Ticaret Odası, 03.11.2018.
 4. Yeni Teknolojik, Sosyal gelişmeler ve Taşınır Mülkiyetinin Aslen Kazanılmasına İlişkin Hükümler, 4. Uluslararası Hukuk Konferansı, 3-4-5 Mayıs 2018, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 4.05.2018.
 5. Kişinin Korunması Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması, İzmir Medeni Hukuk Günleri II Aile Hukuku Sempozyumu 27-28 Nisan 2018, İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu, 28.04.2018.
 6. Some Questions on Authorship and Copyrights on Immoral and Obscene Works, International Workshop on Intellectual Property Law in Perspective of Economic Growth and Wealth Creation, Jointly organized by Ankara University and Queen Mary University of London, İzmir Turkey, August 16-19, 2017.
 7. Sosyal Medya ve Kişiliğin Korunması, İzmir Barosu "Sosyal Medyada Suç Kavramı ve Kişilik Hakları Paneli", 9 Nisan 2015.
 8. Matematik ve Adalet, İzmir Yönder Okulları, 19 Mart 2015 (Yrd. Doç. Dr. Refet Polat ile birlikte). 
 9. A Comparative Study on Anticipatory Breach of Contracts, Swiss Institute of Comparative Law (Room von Overbeck), 19 August 2014.
 10. İbra Sözleşmesi, Aşkın Zarar İlişkisi, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu, 12 Haziran 2014.
 11. Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Tüketici Hukuku Sempozyumu, 25 Nisan 2014
 12. Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Konferansları, 15 Şubat 2014 İstanbul.
 13. Protection of Personality in European Countries: A Comperative Study (Avrupa Ülkelerinde Kişilik Haklarının Korunması), Valencia University Law Faculty, 20th September 2013, Valencia-Spain.
 14. Arkeologların Mesleki Çalışmalarından Doğan Bazı Hakları, Teorik Arkeoloji Grubu Türkiye Toplantısı, 9-10 Mayıs 2013, İzmir.
 15. Hak ve Hayvan, 2. Hayvan Hakları Sempozyumu, 26 Nisan 2013, Yaşar Üniversitesi, İzmir (Dilek TIKIZ ile birlikte)
 16. Tenkis Davası ve Tenkiste Sıra, Türkiye Barolar Birliği-Aydın Barosu Miras Hukukunda Tenkis-Saklı Pay Semineri, 01 Aralık 2012 Aydın.
 17. Kistik Ekinokokkozla Mücadelede Hukuki Çözüm Önerileri, Kistik Ekinokokkoz Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2012, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 18. The Notion of Justice in The Merchant of Venice, 5th International IDEA Conference: Studies in English, 14-16 April 2010, Atılım Üniversitesi, Ankara (Yrd. Doç. Dr. Tuba GEYİKLER ile birlikte).
 19. Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliyesine Dair Bir Değerlendirme, 1. Hayvan Hakları Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2010, Yaşar Üniversitesi, İzmir (Arş. Gör. Mertkan UÇKAN ile birlikte)
B. Yönetilen Tezler, Projeler (Tamamlanan)
 1. FSEK Bakımından Video Oyunlarının Eser Niteliği, Güney Yılmaz, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 2. Deniz Yolu ile Konteyner İçinde Taşınan Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmesi ve Taşıyanın Hakimiyetinin Sona Ermesi, Begüm İlçayto, Yüksek Lisans Tezi, 2019 (İkinci Danışman)
 3. Patent Hakkının Tükenmesi, Ayşın Akyarlı Savatlı, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 4. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdünün 3. Kişinin Hukuki Durumuna Etkisi, Onur Altınkan, Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 5. Bilgisayar Programlarında Yapılan Değişiklikleri Fikri Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi, Tuğba Akdemir Kamalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 6. Nişanlılığın Evlilik Dışında Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları Mehmet Salih Ünaldı, Tezsiz Yüksek Lisans Projesi 2014.
 7. Mirasın Gerçek Reddi Ceyda Şakrak Tezsiz Yüksek Lisans Projesi 2014.