Kişisel Verileriniz Hakkında Aydınlatma Metinleri

Kişisel verilerinizi ne şekilde topladığımıza, işlediğimize ve aktardığımıza ilişkin bilgileri aydınlatma metinlerinde bulabilirsiniz.

Aşağıda internet sitemizin ziyaretçileri ve müvekkillerimiz ile danışanlarımız için hazırlanmış iki aydınlatma metni bulunmaktadır. İlgilisi olduğunuz aydınlatma metnini okumanızı rica ederiz.

 

Ayrıca kişisel verilerinizle ilgili başvurunuzda kullanılmak üzere ilgili kişi başvuru formu da sayfanın en altında bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunması kapsamında danışmanlık hizmetlerimiz için tıklayınız. 

İnternet Sitesi, İletişim Formu ve E-posta Gönderileri Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız.

Danışanlarımız ve Müvekkillerimize yönelik aydınlatma metni için tıklayınız.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız

 

İnternet Sitesi, İletişim Formu ve E-posta Gönderileri ile Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Aydınlatma Metni

(Güncelleme Tarihi : 29.08.2021)

 

www.lozanlegal.com İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında paylaştığınız kişisel verileriniz, aldığınız hizmetinizin iyileştirilmesi için gerektiği durumlarda başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve diğer mevzuat kapsamında otomatik ve yarı otomatik yollarla işlenmektedir.

Veri Sorumlulusu (Av. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu) olarak, bu konuda hazırladığımız aydınlatma metni aşağıda bilginize sunulmaktadır. Bu aydınlatma metnini mevzuattaki değişiklikler ve kullanılan çerezlerin özelliklerine göre güncelleyebilme hakkımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatmak isteriz (son güncellemenin yürürlüğe girdiği tarih yukarıda belirtilmektedir).

 1. Tanımlar

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, bu aydınlatma metni bakımından: Av. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu,

 • Veri Sahibi (İlgili Kişi): www.lozanlegal.com İnternet sitemizi ziyaret eden kişiyi

ifade eder.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Ön Bilgi: Sitemizdeki çerezlerin hiçbiri doğrudan tarafımızca kullanılmamaktadır. Siteye; tasarım sağlayıcı, yer sağlayıcı ya da üçüncü kişiler tarafından -Google Analytics, Facebook, Java vb.-  yerleştirilmiş çerezler bulunabilir. İnternet tarayıcınızın ayarlarından çerez tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Sitemizde yer alan çerezler şunlardır:

 • Temel Çerezler : Bu çerezler güvenlik, kimlik doğrulaması ve ağ yönetimi gibi temel işlevleri etkinleştirirler ve devre dışı bırakılamazlar.

 • Pazarlama Çerezleri (Sizin Etkinleştirmeniz Gerekir) : Bu çerezler, ilgi alanlarınıza uygun daha iyi reklamlar ve hedef kitlenize daha iyi hizmet sunmanızı sağlamak amacıyla reklam etkinliğini izlemek için kullanılır.

 • İşlevsel Çerezler (Sizin Etkinleştirmeniz Gerekir) : Bu çerezler, elde edilen deneyimi iyileştirmek ve daha kişisel hale getirmek için kullanıcıların yaptığı seçimleri hatırlamak üzere veri toplar.

 • Analiz Çerezleri (Sizin Etkinleştirmeniz Gerekir) : Bu çerezler, ziyaretçilerin sitemizle olan etkileşimini anlamamıza, hataları keşfetmemize ve daha iyi bir genel analiz sunmamıza yardımcı olur.

 

Sitedeki çerezler, iletişim formu ve e-posta aracılığıyla  ve  toplanan isim-soyisim, e-posta, fiziksel adres, telefon numarası (özelikle danışanlarımız, müvekkil, çalışma arkadaşı, stajyer, sekreter adaylarımız bakımından bilgi teyidi, ek bilgi talebi, teklifte bulunulması amaçlarıyla), IP Adresi, bağlantı yapılan konum, Log kaydı, eriştiğiniz sayfalar, erişim tarih ve saatleriniz, incelediğiniz hizmetler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgiler gibi kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi, eğitim, organizasyon ve etkinlik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, faydalandığınız hizmetimizin geliştirilmesi-iyileştirilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yasal haklarımızın kullanılabilmesi, güvenliğin sağlanması, hileli veya izinsiz kullanımların tespit edilmesi, zararlı e-postaların tespiti, sizinle iletişim kurulması, web sitemizin işlerliğini gerçekleştirmek, site ziyaretçi sayısını tespit etmek, performansı ve sizin kullanım kalitenizi artırmak, kullandığınız cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinizi tespit etmek, büromuz kablosuz internet ağının güvenliğini sağlamak, bu ağdaki izinsiz kullanımları tespit ve takip etmek ilgili makamlara başvuruda bulunmak, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek, büromuzun muhasebe, finans işlemlerini yürütmek, size elektronik ve/veya fiziksel yolla günlük/haftalık/aylık/yıllık haber bültenleri göndermek  vd. amaçlarla kullanılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarmanın Amacı

KVKK’nın 8. maddesi çerçevesinde bu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hakların korunması amacıyla kişisel verilerinizi; iş ortaklarımıza, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, stajyerlerimize, diğer çalışanlarımıza, adli makamlara ve diğer hukuki uyuşmazlık çözüm mercilerine; kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, bulut bilişim şirketlerine, barındırma hizmet sağlayıcılarına (hosting servisleri) aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretinizde çerezler vasıtasıyla, internet sitemizdeki iletişim formları ya da e-posta göndermeniz durumunda  otomatik ve yarı otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK m.5/II/c. ç, e ve f’de yer alan;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hukuki nedenlerinden birine dayalı olarak, açık rızanız olmaksızın, bu Aydınlatma Metninde belirtilen esaslarla işlenir.

 

5. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şunlardır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sayfadaki Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

 

Talebiniz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Talebiniz sonucunda internet sitemizin işlerliğini sağlayan kişisel verileriniz kullanılamayacak duruma geldiğinde, internet sitemizden tam olarak yararlanamazsınız, bu durumda tüm sorumluluk size ait olacaktır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Ad ve Soyadı           : Av. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu

Telefon Numarası  : 0232 369 96 07

E-Posta Adresi        : Av. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu için :  cumalioglu@lozanlegal.com 

İnternet Adresi       : www.lozanlegal.com

Adres                        : Mansuroğlu mh. Ankara cd. No:81 Bayraklı Tower Kat: 21 No:144 Bayraklı - İzmir

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Uyarınca Danışanların ve
Müvekkillerin Kişisel Verilerine İlişkin

AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Av. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu tarafından veri sorumlusu sıfatıyla hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Bu Aydınlatma Metni’nde yapılacak değişiklikler aşağıda adresi bulunan internet sitemizde veya e-posta ile duyurulabilir. Değişiklikler duyurunun yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

Tanımlar:

Bu Aydınlatma Metni'nde;

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

 • KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 • Veri Sahibi (İlgili Kişi): Bu Aydınlatma Metni uyarınca, Veri Sorumlusu tarafından  kişisel verileri işlenen gerçek kişiyi

ifade eder.

 

1. İşlenecek Kişisel Veriler ve İşlenme Amacı

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, adres, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, fotoğraf, ses, görüntü, banka hesap -IBAN numarası, imzadan ibaret kişisel verileriniz; her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi, sizinle elektronik ve/veya fiziksel yolla iletişim kurulması, size elektronik ve/veya fiziksel yolla günlük/haftalık/aylık/yıllık haber bültenleri gönderilmesi için gerekli süre boyunca işlenecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarma Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, avukatlarımıza, denetçilerimize, stajyerlerimize, diğer çalışanlarımıza; dava, icra takibi, tahkim, arabuluculuk, uzlaştırmacılık, vergi uyuşmazlık çözümü vb. hukuki uyuşmazlık çözüm mercilerine; tapu, vergi dairesi vb. kamu kurumlarına, bakanlıklara; noter, konsolosluk, büyükelçilik, tercüme bürosu gibi yerlere ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum/kuruluşlara; işlerinizin takibi, her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla aktarılacaktır.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri sorumlusu ile aranızdaki vekalet/danışmanlık sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m.5/II/c); veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m.5/II/ç); bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/II/e) hukuki nedenlerine dayanarak; yazılı (kağıt, e-posta vasıtasıyla), sözlü (doğrudan iletişim, telefon görüşmesi) olarak iletilmesi ile otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şunlardır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınız için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Unvan Ad Soyad      :  Av. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu

Telefon Numarası    :  0232 369 96 07
E-Posta Adresi          : cumalioglu@lozanlegal.com   

İnternet Adresi         : www.lozanlegal.com

Adres                          :  Mansuroğlu mah. Ankara cd. Bayraklı Tower Kat:21 No:144 35350

                                        Bayraklı/İzmir

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) kişisel verisi işlenen gerçek kişilere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin talepte bulunma hakkı tanınmıştır (KVKK m.11). Bu haklara ilişkin veri sorumlusuna yapılacak başvuruların, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir (KVKK m.13/I). Bu form, söz konusu başvuruların mevzuata uygun ve kolaylıkla yapılmasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu Av. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu  tarafından hazırlanmıştır (bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır).

 

Başvurunuzu; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Veri Sorumlusuna daha önce bildirdiğiniz ve Veri Sorumlusunda sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya (mevcutsa) başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla[1] Türkçe olarak[2] iletebilirsiniz.

Yazılı  başvurunuzu, aşağıdaki formu kullanarak ve Veri Sorumlusunun Mansuroğlu mah. Ankara cd. Bayraklı Tower Kat:21 No:144 35350 Bayraklı/İzmir adresine kimliğinizi gösterir resmi belge ile bizzat gelerek ya da noter aracılığıyla veya posta yolu ile yapabilirsiniz. Posta ile yapılan başvurularda zarfın üzerine “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.

 

Elektronik posta ile yapacağınız başvurunuzu, aşağıdaki formu kullanarak; Veri Sorumlusunun cumalioglu@lozanlegal.com e-posta adresine veya  emre.cumalioglu@hs02.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalayarak veyahut Veri Sorumlusuna daha önce bildirdiğiniz ve Veri Sorumlusunun sisteminde kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak gönderebilirsiniz. Başvurunuzda, e-postanın “konu” kısmına “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.

 

Yukarıda belirtilen yollarla iletilen başvurularınız yanıtları, talebin niteliğine göre, talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamda size ulaştırılacaktır. Bu işlem ücretsizdir ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (RG:10.03.2018 T. 30356 S) 7. maddesinde belirtilen ücret alınabilir. Başvuru tarihi; yazılı başvurularda, Veri Sorumlusu veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna ulaştığı tarihtir[3]. Lütfen başvurunuza konuyla ilgili bilgi ve belgeleri ekleyiniz ve yazılı başvurunuzu mutlaka imzalayınız[4].

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

Ad-Soyad

 

 

T.C. Kimlik No:

 

 

Başvuru Sahibi Yabancı ise

Uyruğu ve Pasaport Numarası ya da varsa Kimlik Numarası

 

 

 

Telefon No:

 

 

E-Posta/ Faks:

 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri ya da İş Yeri Adresi:

 

 

Başvurunuza verilecek cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 • E – posta adresime gönderilsin.

 • Elden teslim almak istiyorum (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli yetki belgesi gereklidir).

 

KVKK kapsamındaki başvuru konusunu açıklayınız. (Bu alanı ihtiyaca göre artırabilirsiniz).

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................

Dikkat: Kimlik ve yetki tespiti için, Veri Sorumlusu, ek evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Veri Sorumlusu sorumluluk kabul etmez.

Kişisel Veri Sahibinin Adı Soyadı:

 Başvuru Tarihi:

 İmza:

 

[1] Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (RG:10.03.2018 T. 30356 S) m.5/I.

[2] Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (RG:10.03.2018 T. 30356 S) m.4/II.

[3] Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (RG:10.03.2018 T. 30356 S) m.5/IV, V.

[4] Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (RG:10.03.2018 T. 30356 S) m.5/III